Menighetsråd

Menighetsrådet i Elverhøy sokn

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet.

Kort fortalt beskrives oppgavene til menighetsrådet i Kirkeloven §5, annet ledd «Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ»

Dette vil si at menighetsrådet har et generelt virksomhetsansvar for menigheten og vedtar strategier og organiserer aktiviteter til menighetsbyggendevirksomhet blant annet; gudstjenesteliv, diakoni, kirkemusikalsk virksomhet som kor i menigheten, og barne- og ungdomsarbeid. Menighetsrådet har også oppgaver av forvaltningsmessig art slik som; bestemme hva ofringene skal gå til, plan og økonomi arbeid. Ikke så ulikt et styre i en hvilken som helst bedrift.

Det er valg på menighetsråd hvert 4. år, samtidig som kommunevalget. Vervet som menighetsrådsmedlem er et frivillig og ulønnet verv. Soknepresten er også med i menighetsrådet. Kari Hop Fjæreide er fungerende sokneprest i Elverhøy menighet. Høsten 2015 ble følgende personer valgt inn i menighetsrådet i Elverhøy sokn for perioden 2015-2019.

Hilde Kristine Widding

Sverre Barlindhaug

Reidar Arnt Høifødt

Trond Gunnar Leithe

Helle Beate Langhaug

Gunvor Kongsvik

Torill J. Alvheim

Varamedlemmer:

Anni Margaret Henriksen

Liv Irene Ingebrigtsen

Arnt-Jonny Isaksen

Kari Marie Larsen

Oddvar Rønsmoen Skjærstein

For året 2017 er blant annet kor og musikk samt diakoni satsningsområder for Elverhøy sokn. Vi ønsker å arbeide for en inkluderende kirke, der alle skal føle seg velkommen.

I perioden september 2016-september 2017 er det Hilde Widding som er leder i menighetsrådet.

Har du tanker rundt menighetsarbeidet eller bare er nysgjerrig på hva vi holder på med i menigheten? Kanskje har du lyst å bidra til barne- og ungdomsarbeidet, diakoniarbeid eller som kaffevert en søndag, da syns vi du skal ta kontakt med oss!

Du treffer leder på telefon 9280 1994 eller på epost widding.hilde@gmail.com.